Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Код на оперативна програма 2014BG16RFOP002 Код на приоритетна ос BG16RFOP002-2 Код на процедура BG16RFOP002-2.073 Код на проектно предложение BG16RFOP002-2.073-25898 Код на договор/анекс BG16RFOP002-2.073-25898-C01 Идентификатор на бенефициент ЕИК: 202317555 Наименование на бенефициент: Ууд Комерс ООД Дата на стартиране 30.09.2020 Дата на приключване 30.12.2020 Стойност на бюджета в лева: Общо 10 000.00 Финансиране от ЕС ЕФРР 8…